Tướng môi được xem là yếu tố quan trọng để đánh giá con người